Федерация на дружествата за разпространение на знания е мрежа от неправителствени организации на територията на България. Тя е доброволна организация с нестопанска цел, която осъществява дейност в обществена полза при условията на политическа, религиозна и етническа независимост.  Федерацията подпомага местните  структури при организиране на обучение на възрастни и деца, чрез осигуряване на качествено и достъпно обучение, съчетано с националните традиции и европейските практики,  за повишаване качеството на човешкия фактор и подпомагане на неговата личностна и социална реализация.

Основни цели на Федерацията са:

(1) Да идентифицира и удовлетворява обществените потребности от обучение и квалификация, от развитие и утвърждаване на духовните ценности на индивида и обществото.

(2) Да открива и прилага съвременни методи за придобиване  и разпространение на  знания от различни области на науката, културата и общественото развитие и насърчава обществените потребности за учене през целия живот като създава култура за непрекъснато образование.

(3) Поддържа и стимулира професионални и  други  форми на  социално общуване и допринася за изграждането на култура  в обществения диалог и взаимопомощ като:

1. Организира и участва в различни форуми, насочени към обмен на знания и учения и усъвършенстване на образователния инструментариум
2. Насочва социално слабите, инвалидите и неинтегрираните в трудова дейност индивиди от  различни етноси, към програми за  учене през целия живот.
3. Подпомага социалната интеграция и личностната реализация на младежи и хора от различни възрасти, категории и етноси, хора от селските райони;
4. Работи в защита на човешките права, опазването на околната среда и развитието на селското и горско стопанство.
5. Въвежда съвременни европейски стандарти в обществената комуникация и разпространението на знания и информация.

Документи

Устав на Федерация на дружествата за разпространение на знания

Правилник за дейността и вътрешния ред на Федерация на дружествата за разпространение на знания