Висококачествена работа в мрежа

 

Тези, и още други теми бяха обект на дискусии и обучения по време на 18 месечния проект, който завърши на 06-ти ноември 2015. По време на проекта бяха обучени 30 ръководители и служители на НПО от страната в рамките на  2 обучителни семинара и 50 доброволци в рамките на 4 работни ателиета.  Обучените доброволци се вдъхновиха и организираха 11 инфо кампании в 11 града от страната.

eeaПроектът „Висококачествена работа в мрежа” се финансира се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

Обучители ангажирани в създанаве на материали за електронно обучение

Проектът бе осъществен през периода 2008-2010г. Основните дейности бяха свързани със създаване и апробиране на материали за дистанционно обучение на преподаватели.  В резултат на този проект бе създадена система за дистанционно обучение на преподаватели.

Квалификацията – основна предпоставка за стабилна банкова система

По проекта се извърши професионално обучение на персонала на банката, както и обучение по ключови компетенции. Бяха създадени условия за повишаване на допълнителната квалификация на работещите в банката в цялата страна, както и повишаване качеството на извършваните услуги.